Senryu Pipe Case with Tobacco Holder

Senryu pipe case with tobacco holder
Pipe case material: antler
Tobacco holder material: leather

Senryu pipatok dohány tartoval
Senryu pipatok dohány tartoval
Senryu pipatok dohány tartoval
Senryu pipatok dohány tartoval
Senryu pipatok dohány tartoval